คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครของผู้สมัคร

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจก่อนการสมัครเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ จังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรปราการ
 2. ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ทั้งนี้ นักเรียนที่เคยเป็นตัวแทน 6 คน ของศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถยื่นความจำนงขอสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ โดยไม่ต้องเข้าอบรม ค่าย 1 และค่าย 2 ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-245320 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
 3. ผู้สมัครสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ทั้งนี้นักเรียนที่เคยผ่านการอบรมค่าย 2 ของศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559สามารถยื่นความจำนงขอสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าค่าย 2 โดยไม่ต้องเข้าอบรมค่าย 1 ที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-272923 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
 4. ผู้สมัครสาขาวิชาเคมี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ทั้งนี้ นักเรียนที่เคยเป็นตัวแทน 6 คน ของศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถยื่นความจำนงขอสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนศูนย์ โดยไม่ต้องเข้าอบรมค่าย 1 และค่าย 2 ที่ภาควิชาเคมี หมายเลขโทรศัพท์ 034-255797 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
 5. ผู้สมัครสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ทั้งนี้ นักเรียนที่เคยเป็นตัวแทน 6 คน ของศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถยื่นความจำนงขอสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนศูนย์ โดยไม่ต้องเข้าอบรมค่าย 1 และค่าย 2 ที่ภาควิชาฟิสิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-245329 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
 6. ผู้สมัครสาขาวิชาชีววิทยา ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั้งนี้ นักเรียนที่เคยผ่านการเข้าค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถยื่นความจำนงขอสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมค่าย 1 ที่ภาควิชาชีววิทยา โทร. 034-245327 และ 086-6297890 หัวหน้าภาควิชาฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
หากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

ช่วงเวลารับสมัคร

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560

วิธีการสมัคร

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (เว็บไซต์ olympic.sc.su.ac.th) โดยครั้งแรกต้องทำการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. ในการสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ดีก่อนยืนยัน หากผู้สมัครยืนยันการสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
 3. ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร และไปจ่ายเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารทหารไทยหรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยชำระเงินค่าสมัคร สาขาวิชาละ 100 บาท และจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 10 บาท ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี)
 4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน ได้ที่ http://olympic.sc.su.ac.th หากมีปัญหาในการสมัครบนระบบออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3424-5312 และ 0-3424-5300
 5. ผู้สมัครต้องเก็บใบชำระเงินผ่านธนาคาร ที่ผ่านการประทับตราจากธนาคารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ

สาขาวิชาที่สมัคร

สามารถเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา โดยเลือกได้เพียงกลุ่มละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้ สาขาวิชาของผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กลุ่มที่ 1 - สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี
 • กลุ่มที่ 2 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ สาขาวิชาฟิสิกส์
ผู้สมัครต้องเก็บใบชำระเงินผ่านธนาคาร ที่ผ่านการประทับตราจากธนาคารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ

วัน-เวลา และสถานที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำจังหวัดของท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนในวันสอบ ตามเวลาสอบดังนี้

 • 9.00 - 12.00 น. - สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา
 • 13.00 - 16.00 น. - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วิชาที่สอบ

 1. ค่ายชีววิทยา สอบเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาชีววิทยา ตามหลักสูตร สสวท. ระดับชั้น ม. 4 - 6
 2. ค่ายเคมี สอบเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สมบัติของธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
 3. ค่ายฟิสิกส์ สอบเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ การแปลงหน่วย กฎของการเคลื่อนที่ หลักการอนุรักษ์โมเมนตัม หลักการอนุรักษ์พลังงาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบวงกลม สภาวะสมดุลสถิต ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ของไหล ความดันในของไหล การขยายตัวเชิงความร้อนของสาร กฎของแก๊ส เลนส์และกระจก
 4. ค่ายคอมพิวเตอร์ สอบเนื้อหาครอบคลุม 2 ส่วน คือ 1) คณิตศาสตร์ เนื้อหาคณิตศาสตร์หลัก และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตามหลักสูตร สสวท. ระดับชั้น ม. 4 – 5 (สามารถออกในเนื้อหาระดับ ม. 1-3 ได้) และ 2) กระบวนการคิด เป็นการประยุกต์คณิตศาสตร์ ทุกระดับ
 5. ค่ายคณิตศาสตร์ สอบเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 3) และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ช่วงชั้นที่ 4) เรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ ระบบจำนวน

กำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.sc.su.ac.th

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม 2560 (อบรมทุกวันไม่มีวันหยุด) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือ ณ ศูนย์โรงเรียน ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยายศิลปากร โดยจะแจ้งกำหนดเวลาและรายละเอียดในการเข้าค่ายให้ทราบในภายหลัง (นักเรียนที่มาเข้าค่าย 1 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % จึงมีสิทธิ์รับวุฒิบัตรและสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าค่าย

ผู้ได้รับวุฒิบัตรการเข้าค่ายฯมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการเพชรสนามจันทร์ และโครงการโอลิมปิกวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในแต่ละปีการศึกษา (ติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.sc.su.ac.th)