☰ MENU ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร

  1. แจ้งเลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรม สอวน. ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เป็นวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 (พร้อมกันทุกสนามสอบประจำจังหวัด) รายละเอียดประกาศดังไฟล์แนบ โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศแนวทางปฏิบัติของนักเรียนผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ให้ทราบต่อไป
  2. ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบจังหวัดนครปฐม จากสนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นสนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว
  3. ขอให้นักเรียนกดติดตามเพจคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเช็คเว็บไซต์นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

→ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดหัวข้อที่จะออกสอบในแต่ละวิชาได้ที่หน้าเว็บเนื้อหาข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

→ นักเรียนสามารถศึกษาข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ของปีก่อนหน้าได้ที่หน้าเว็บคลังข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

สนามสอบ
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียน ณ สนามสอบประจำจังหวัด โดยถือเอาจังหวัดตามที่โรงเรียนต้นสังกัดของผู้สมัครตั้งอยู่ โดยสนามสอบทั้ง 9 จังหวัดมีดังนี้
จังหวัดสนามสอบ
นครปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราชบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กาญจนบุรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
สุพรรณบุรีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เพชรบุรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สมุทรสงครามโรงเรียนถาวรานุกูล
สมุทรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรปราการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

กำหนดการวันที่
รับสมัคร (รอบที่ 1)1-31 กรกฎาคม 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (รอบที่ 1)ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
รับสมัคร (รอบที่ 2)1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (รอบที่ 2)ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและและสถานที่สอบ,
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
3 กุมภาพันธ์ 2565
วันสอบ
- ชีววิทยา, คณิตศาสตร์
- เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
- 09.00-12.00น.
- 13.00-16.00น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย 123 กุมภาพันธ์ 2565
นักเรียนส่งแบบตอบรับเข้าค่าย 1ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565
อบรม สอวน. ค่าย 119-31 มีนาคม 2565
*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์