☰ MENU ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผล - ชีววิทยา - คณิตศาสตร์ - เคมี - ฟิสิกส์ - คอมพิวเตอร์

ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรอง และประสงค์จะเข้าค่ายอบรมต้องส่งแบบตอบรับภายในเวลา 16.30 น. ของวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
- ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าค่าย

นักเรียนที่เคยผ่านการอบรมหรือเคยเป็นตัวแทนศูนย์ฯ ในการแข่งขันระดับชาติแล้ว หากประสงค์จะขอสอบแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ฯ ในปีนี้อีกครั้ง ให้ยื่นแบบแสดงความจำนงภายในเวลา 16.30 น. ของวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
- ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนง

ข่าวประชาสัมพันธ์

→ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดหัวข้อที่จะออกสอบในแต่ละวิชาได้ที่หน้าเว็บเนื้อหาข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

→ นักเรียนสามารถศึกษาข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ของปีก่อนหน้าได้ที่หน้าเว็บคลังข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

สนามสอบ
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียน ณ สนามสอบประจำจังหวัด โดยถือเอาจังหวัดตามที่โรงเรียนต้นสังกัดของผู้สมัครตั้งอยู่ โดยสนามสอบทั้ง 9 จังหวัดมีดังนี้
จังหวัดสนามสอบ
นครปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราชบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กาญจนบุรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
สุพรรณบุรีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เพชรบุรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สมุทรสงครามโรงเรียนถาวรานุกูล
สมุทรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรปราการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

กำหนดการวันที่
รับสมัคร (รอบที่ 1)1-31 กรกฎาคม 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (รอบที่ 1)ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
รับสมัคร (รอบที่ 2)1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (รอบที่ 2)ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและและสถานที่สอบ,
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
3 กุมภาพันธ์ 2565
วันสอบ
- ชีววิทยา, คณิตศาสตร์
- เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
- 09.00-12.00น.
- 13.00-16.00น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย 123 กุมภาพันธ์ 2565
นักเรียนส่งแบบตอบรับเข้าค่าย 1ภายในเวลา 16.30 วันที่ 2 มีนาคม 2565
อบรม สอวน. ค่าย 119-31 มีนาคม 2565
*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์