☰ MENU ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

→ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดหัวข้อที่จะออกสอบในแต่ละวิชาได้ที่หน้าเว็บเนื้อหาข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

→ นักเรียนสามารถศึกษาข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ของปีก่อนหน้าได้ที่หน้าเว็บคลังข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

สนามสอบ
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียน ณ สนามสอบประจำจังหวัด โดยถือเอาจังหวัดตามที่โรงเรียนต้นสังกัดของผู้สมัครตั้งอยู่ โดยสนามสอบทั้ง 9 จังหวัดมีดังนี้
จังหวัดสนามสอบ
นครปฐมพระปฐมวิทยาลัย
ราชบุรีเบญจมราชูทิศ
กาญจนบุรีท่ามะกาวิทยาคม
สุพรรณบุรีกรรณสูตศึกษาลัย
เพชรบุรีพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ประจวบวิทยาลัย
สมุทรสงครามถาวรานุกูล
สมุทรสาครสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรปราการสตรีสมุทรปราการ

กำหนดการวันที่
รับสมัคร11-31 กรกฎาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและและสถานที่สอบ,
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
16 สิงหาคม 2562
วันสอบ
- ชีววิทยา, คณิตศาสตร์
- เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
- 09.00-12.00น.
- 13.00-16.00น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย 113 กันยายน 2562
นักเรียนส่งแบบตอบรับเข้าค่าย 1ภายใน 20 กันยายน 2562
อบรม สอวน. ค่าย 13-17 ตุลาคม 2562