☰ MENU ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

→ นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่ Menu พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

→ นักเรียนสามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ Menu รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

→ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดหัวข้อที่จะออกสอบในแต่ละวิชา และข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560 ได้ที่

→ กำหนดการ

กำหนดการวันที่
รับสมัคร11-31 กรกฎาคม 2561
ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ17 สิงหาคม 2561
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2561
วันสอบ
- ชีววิทยา, คณิตศาสตร์
- เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์
26 สิงหาคม 2561
- 09.00 - 12.00 น.
- 13.30 - 16.30 น.
อบรม สอวน. ค่าย 13-16 ตุลาคม 2561