☰ MENU ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ดังนี้


สนามสอบ
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียน ณ สนามสอบประจำจังหวัด โดยถือเอาจังหวัดตามที่โรงเรียนต้นสังกัดของผู้สมัครตั้งอยู่ โดยสนามสอบทั้ง 9 จังหวัดมีดังนี้
จังหวัดสนามสอบ
นครปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ราชบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กาญจนบุรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
สุพรรณบุรีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เพชรบุรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สมุทรสงครามโรงเรียนถาวรานุกูล
สมุทรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรปราการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

กำหนดการวันที่
รับสมัคร1-28 กรกฎาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและและสถานที่สอบ,
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
22 สิงหาคม 2565
วันสอบ
- ชีววิทยา, คณิตศาสตร์
- เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
- 09.00-12.00น.
- 13.00-16.00น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย 120 กันยายน 2565
นักเรียนส่งแบบตอบรับเข้าค่าย 1ภายในเวลา 16.30 วันที่ 25 กันยายน 2565
อบรม สอวน. ค่าย 13-17 ตุลาคม 2565
*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์