☰ MENU ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

→สืบเนื่องจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 “รอบที่ 2” หมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดให้ชำระเงินค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นั้น เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ลดความเสี่ยง และความแออัด ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ขอให้ผู้สมัครชำระเงินด้วยการสแกน Code ผ่าน Mobile Banking เท่านั้น (ไม่สามารถชำระเงินที่ธนาคารโดยตรงได้) แล้วมาเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อสอบคัดเลือกกันนะคะ

ประกาศศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

→ นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดหัวข้อที่จะออกสอบในแต่ละวิชาได้ที่หน้าเว็บเนื้อหาข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

→ นักเรียนสามารถศึกษาข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ของปีก่อนหน้าได้ที่หน้าเว็บคลังข้อสอบมูลนิธิ สอวน.

สนามสอบ
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียน ณ สนามสอบประจำจังหวัด โดยถือเอาจังหวัดตามที่โรงเรียนต้นสังกัดของผู้สมัครตั้งอยู่ โดยสนามสอบทั้ง 9 จังหวัดมีดังนี้
จังหวัดสนามสอบ
นครปฐมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ราชบุรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
กาญจนบุรีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
สุพรรณบุรีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เพชรบุรีโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
สมุทรสงครามโรงเรียนถาวรานุกูล
สมุทรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรปราการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

กำหนดการวันที่
รับสมัคร (รอบที่ 1)1-31 กรกฎาคม 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (รอบที่ 1)ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
รับสมัคร (รอบที่ 2)1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ (รอบที่ 2)ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและและสถานที่สอบ,
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
27 ธันวาคม 2564
วันสอบ
- ชีววิทยา, คณิตศาสตร์
- เคมี, ฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
- 09.00-12.00น.
- 13.00-16.00น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย 115 กุมภาพันธ์ 2565
นักเรียนส่งแบบตอบรับเข้าค่าย 1ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565
อบรม สอวน. ค่าย 119-31 มีนาคม 2565
*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์